top of page

Gegevensbescherming  

We nemen je gegevens niet mee in de achtbaan.

In principe kunt u onze website gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Als een betrokkene via onze website gebruik wil maken van de diensten van ons bedrijf, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we altijd de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene) vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op ons.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen we het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Betrokken personen worden door deze gegevensbeschermingsverklaring ook geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de via onze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd beveiligingslacunes bevatten. Daarom kan 100% bescherming niet worden gegarandeerd. Daarom kan elke betrokken persoon natuurlijk ook persoonlijke gegevens aan ons doorgeven, bijvoorbeeld telefonisch.

 

1. Definities

Deze gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de definities die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de AVG (Artikel 4 AVG). Deze verklaring inzake gegevensbescherming moet voor iedereen gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te waarborgen, lichten we eerst de gebruikte terminologie toe. In deze gegevensbeschermingsverklaring worden de volgende definities gebruikt:

 • "persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer speciale kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

 • "betrokkene" elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

 • "Verwerking" betekent elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken , openbaarmaking door verzending, distributie of enige andere vorm van beschikbaarstelling, matching of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging;

 • "beperking van de verwerking" het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken;

 • "Profilering" van elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten die verband houden met werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk Analyse of voorspelling van de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing;

 • "Verantwoordelijke" de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens; indien het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten;

 • "Ontvanger" een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door genoemde autoriteiten wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking;

 • “derde” een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en personen die, onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

 • "Toestemming" van de betrokkene betekent elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting in het specifieke geval in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat hij zijn persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Naam en contactgegevens van de gegevensbeheerder

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op gegevensverwerking door:

Verantwoordelijk: Rollercoaster in the head, Aley Tessadri, Breslauer Str. 12, 42549 Velbert, Duitsland, e-mail: info@aik-film.com

3. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals het type en het doel van het gebruik ervan

a) Bij een bezoek aan de website

In principe kunt u onze website gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar onze websiteserver. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de aanvragende computer,

 • datum en tijd van toegang,

 • naam en URL van het opgehaalde bestand,

 • Website van waaruit toegang wordt verkregen (referrer-URL),

 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw van de website,

 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,

 • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit ook

 • voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lid 1, letter f AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over uw persoon te trekken.

Daarnaast gebruiken we cookies en analysediensten wanneer je mijn website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg vindt u in de paragrafen 5 en 7 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

4. Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die bij uw bezoek aan onze website op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen. Cookies brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die ontstaat in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij direct op de hoogte worden gesteld van uw identiteit.

Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site nogmaals bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u heeft gedaan zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod te optimaliseren (zie paragraaf 7). Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze site automatisch te herkennen dat je al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. Links naar sites van derden

De op onze website gepubliceerde links worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderzocht en samengesteld. Wij hebben echter geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's en nemen de inhoud van deze pagina's uitdrukkelijk niet over als de onze. De aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen is als enige aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de informatie. De aansprakelijkheid van degenen die slechts via een link naar de publicatie verwijzen, is uitgesloten. We zijn alleen verantwoordelijk voor verwijzingen van derden als we er positieve kennis van hebben, dwz ook van illegale of criminele inhoud, en als het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan te voorkomen.

6. Analyse- en trackingtools

De onderstaande en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we ervoor zorgen dat onze website is ontworpen om aan de behoeften te voldoen en continu wordt geoptimaliseerd. Anderzijds gebruiken we de tracking-maatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten als gerechtvaardigd worden beschouwd in de zin van de bovengenoemde bepaling.

De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

a) Google Analytics1

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, om onze pagina's zo te ontwerpen dat ze aan de behoeften voldoen en deze voortdurend te optimaliseren  incl  (https://www.google.de/intl/de/about/)  (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google"). In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie paragraaf 5) gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals:

 • browsertype/versie,

 • besturingssysteem gebruikt,

 • verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),

 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

 • tijdstip van serververzoek,

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze websites. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in onze opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat in dit geval niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens worden verzameld die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door een browser-add-on te downloaden en te installeren (https: //tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de bovengenoemde link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u onze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u onder de volgende link in de Google Analytics-help: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

b) Google Adwords-conversies bijhouden

We gebruiken ook Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren om onze website te optimaliseren. Google Adwords plaatst een cookie (zie paragraaf 5) op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen.

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Adwords-klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook het plaatsen van een daarvoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. U vindt de gegevensbeschermingsinstructies van Google voor het bijhouden van conversies onder de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html

7. Plug-ins voor sociale media

We gebruiken op onze website sociale plug-ins van sociale netwerken (bijv. Facebook, Twitter, Google+) op basis van art.  om ons bedrijf beter bekend te maken. Het onderliggende advertentiedoel moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming-conforme werking moet worden gegarandeerd door hun respectieve providers. We integreren deze plug-ins met behulp van de zogenaamde twee-klik-methode om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

a) Facebook

Op onze website worden social media plug-ins van Facebook gebruikt om het gebruik ervan persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken we de "LIKE" of "SHARE" knop. Dit is een aanbieding van Facebook.

Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden, die deze in de website integreert.

Door de plug-in te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account hebt of momenteel niet bent aangemeld bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Facebook-account. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "LIKE" of "SHARE" te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook voor iedereen op Facebook gepubliceerd.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en op behoeften gebaseerde vormgeving van de Facebook-pagina's. Hiervoor worden door Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aangemaakt, b.v. B. om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die u op Facebook worden getoond, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens koppelt aan uw Facebook-account, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u mijn website bezoekt.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten op dit gebied en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen, met name de gegevensrichtlijnen van Facebook, die u kunt bekijken onder de volgende link: https://www.facebook.com/about/privacy/

b) Twitter

Op onze website zijn plug-ins van het short message netwerk van Twitter Inc. (Twitter) geïntegreerd. U herkent de Twitter-plug-ins (tweet-knop) aan het Twitter-logo op onze site. Een overzicht van tweet buttons vind je onder deze link op Twitter: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter-server. Twitter ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Twitter-"tweet-knop" klikt terwijl u bent ingelogd op uw Twitter-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Twitter-profiel. Hierdoor kan Twitter uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter.

Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina's kan toewijzen, log dan uit bij uw Twitter-gebruikersaccount.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter, dat u hier kunt bekijken: https://twitter.com/de/privacy

c) Google "+1"-knop

Onze website gebruikt de "+1"-knop van het sociale netwerk Google, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, VS. De knop is gemarkeerd met een "+1".

De "+1"-knop is een afkorting voor "dat is best cool" of "kijk dat maar eens na". De knop wordt niet gebruikt om uw bezoeken aan het web vast te leggen.

Als een webpagina van onze website de "+1"-knop bevat, zal uw internetbrowser deze knop van de server van Google laden en weergeven. De website die u op onze website bezoekt, wordt automatisch gecommuniceerd naar de server van Google. Wanneer u een +1-knop weergeeft, registreert Google uw browsegeschiedenis niet permanent, maar slechts voor een periode van maximaal twee weken.

Google bewaart deze gegevens over uw bezoek gedurende deze periode voor systeemonderhoud en probleemoplossing. Deze gegevens zijn echter niet gestructureerd volgens individuele profielen, gebruikersnamen of URL's. Deze informatie is ook niet toegankelijk voor website-uitgevers of adverteerders. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor onderhoud en probleemoplossing in interne systemen bij Google. Uw bezoek aan een pagina met de +1-knop wordt op geen enkele andere manier door Google geëvalueerd.

Er is geen verdere evaluatie van uw bezoek aan een website op onze website met een "+1"-knop.

De +1 zelf is een openbaar proces, wat inhoudt dat iedereen die een Google-zoekopdracht uitvoert of inhoud op internet bekijkt waaraan u een +1 geeft, mogelijk kan zien dat u die inhoud een +1 geeft. Geef daarom alleen +1 als je absoluut zeker weet dat je deze aanbeveling met de hele wereld wilt delen.

Een klik op deze +1-knop dient als aanbeveling voor andere gebruikers in de zoekresultaten van Google. U kunt publiekelijk aangeven dat u onze website leuk vindt, dat u onze website goed vindt of dat u onze website aanbeveelt. Als u zich heeft geregistreerd voor Google+ en bent ingelogd, wordt de +1-knop blauw als u erop klikt. De +1 wordt ook toegevoegd aan het tabblad +1 in uw Google-profiel. Op dit tabblad kunt u uw +1 beheren en beslissen of u het +1-tabblad openbaar wilt maken.

Om uw +1-aanbeveling op te slaan en openbaar toegankelijk te maken, verzamelt Google via uw profiel informatie over uw aanbevolen URL, uw IP-adres en andere browsergerelateerde informatie. Als u uw +1 intrekt, wordt deze informatie verwijderd. Al uw +1-aanbevelingen worden vermeld op het tabblad +1 in uw profiel.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google +1-knop vindt u onder de link https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

8. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht:

 • om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om te klagen, de herkomst van uw gegevens op te vragen als deze niet bij mij zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens;

 • in overeenstemming met artikel 16 AVG, om onmiddellijk de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te vragen;

 • Volgens artikel 17 AVG, om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om te beweren, rechtsvorderingen uitoefenen of verdedigen is vereist;

 • Volgens artikel 18 AVG, om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, voor zover u de juistheid van de gegevens betwist, is de verwerking onwettig, maar u weigert deze te verwijderen en we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u ze gebruiken om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;

 • in overeenstemming met artikel 20 AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen;

 • in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG, om de door u aan ons verleende toestemming te allen tijde in te trekken. Als gevolg hiervan mogen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet langer voortzetten voor de toekomst en

 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor.

9. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, mits er redenen zijn om deze, die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zullen implementeren zonder een specifieke situatie te specificeren.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht van herroeping of bezwaar, volstaat een e-mail naar: achterbahnimkopf@outlook.com

10. Gegevensbeveiliging

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij de wijdverbreide SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste niveau van versleuteling dat door uw browser wordt ondersteund. Dit is meestal een 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

We gebruiken ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

11. Updaten en wijzigen van deze verklaring inzake gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status van maart 2018.

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kan op elk moment op onze website onder de volgende link worden geraadpleegd en afgedrukt:

https://achterbahnimkopf.de

12. Gegevensbeschermingsautoriteiten vereisen het sluiten van een ordergegevensverwerkingsovereenkomst voor het toegestane gebruik van Google Analytics. Een bijbehorend sjabloon wordt hieronder gegeven:  http://www.google.com/analytics/terms/de.pdf  aangeboden door Google.

 

 

Opmerkingen over gegevensverwerking in verband met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de sitebezoeker mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website door de sitebezoeker (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal verzonden naar een server van Google en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt alleen gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()" op deze website. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzing uit. Als gevolg van de verlenging wordt het IP-adres van Google vooraf ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

In opdracht van de exploitant van de site zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren (art. 6 lid 1 lit. f AVG). Het gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking ligt in het optimaliseren van deze website, het analyseren van het gebruik van de website en het aanpassen van de inhoud. Door de pseudonimisering worden de belangen van de gebruikers adequaat gewaarborgd.

Google LLC. biedt op basis van de modelcontractbepalingen een garantie om te voldoen aan een passend niveau van gegevensbescherming. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijvoorbeeld gebruikers-ID's) of advertentie-ID's worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens die het einde van de bewaartermijn hebben bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen door de sitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan ook te allen tijde voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. De bijbehorende browser-plug-in kan worden gedownload en geïnstalleerd via de volgende link:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

De sitebezoeker kan de opname door Google Analytics op deze website voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige verzameling van gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google ( https://policies.google.com/privacy ) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google ( https:/ /adssettings.google.com/authenticated ).

 

reCAPTCHA

Om uw vragen via het internetformulier te beschermen, gebruiken we de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google). De query dient om te onderscheiden of de invoer door een mens is gedaan of door geautomatiseerde, machinale verwerking. De vraag omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser als onderdeel van reCaptcha wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Op deze gegevens zijn de afwijkende gegevensbeschermingsregels van het bedrijf Google van toepassing. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl

bottom of page